Főoldal

Ilyen a világ

E-mail Nyomtatás PDF


CSAPÓ ENDRE írásai
A Panoráma Világklub jelenteti meg Csapó Endre legújabb kötetét
Hetedik könyv (2005 – 2008) címmel.


Határtalan összefogás értékeinkért


Előszó
A tanúságtevő hetedik

A publicista Csapó Endrével, pontosabban írásaival 1976-ban ismerkedtem meg, amikor először kaptam útlevelet Nyugatra, s emigráns rokonaim Brüsszelben elém tették az Ausztráliai Magyarság néhány példányát. Egyszerre volt nagyszerű és újszerű olvasni egyenes gondolatokat tiszta és világos megfogalmazásban. Egy olyan világba tudtam bepillantani, ahol a vezércikk nem a vezér cikke volt, ahol az elemző publicista az igazat írta nemcsak a valódit.
Az Ausztrália Magyarságtól, amelynek 1978-tól kiteljesedett folytatása lett a Magyar Élet, természetesen nem szakadtam el teljesen. A havi lapból hetilappá előlépett, témaköreiben gazdagodott újság egy-egy példánya Budapestre is eljutott. A mérnöki pontossággal szerkesztett szép magyar mondatok óceáni távolságot legyőzve egyszerre hozták közelbe az ausztráliai magyarság mindennapjait, a világ történéseit és határokon átívelő gondjainkat. Édes keserűség volt az olvasás jutalma, hiszen az igazság és valóság József Attila-i viszonyának megvalósulását tapasztalhattam, ha nem is hazai, de magyar magyar nyelvű magyar újságban.
Emberöltőnyinél is több idő telt el a személyes találkozásig, 1993 tavaszáig, amikor egy több napos „kalandtúrán" (Budapest - Moldva) lettünk útitársak. 1976-ban világos stílusa, kertelés nélkül közölt gondolatai, az óraműpontosságával megszerkesztett mondatai, 1993-ban fölnevelő édes anyanyelvünk tökéletes zenei hangsúlyozása, gazdag szókincse ragadott meg.
Csapó Endre, aki 1990 után személyesen is bekapcsolódott a hazai politikai életbe, az ezredforduló tájékán felismerte, hogy több szempontból is célszerű az 1961 és 1983 közötti vezércikkeinek, elemző írásainak válogatásából Ilyen a világ címmel kötetet szerkeszteni, és az interneten minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Ezt 2002-ben a délvidéki Logos Grafikai Műhely 1000 példányban megjelentette. A nem egyértelmű politikai mozgástérben nagy szükség volt erre. Komoly segítséget jelentett a tárgyilagos visszatekintéshez, bizonyos jelenségek hátterének felismeréséhez és megértéséhez. Az írások láncolata ugyanis az olvasót továbbgondolkodásra, bizonyos folyamatok megértésére ösztönözhette. Ez a kötet több a kronológiánál, „hasznosabb" egy emlékiratnál, nem azonos egy forrásgyűjteménnyel. Sajátos, hiánypótló kézikönyv. Időrendi sorrendben, szigorú logikával láttatja nemcsak a világ dolgait, hanem a világ dolgaiban a magunkéit és fordítva is. Folytatása szükséges volt, s ez ma is jogos. Az eddig megjelent hat könyv 2005 júniusáig vezeti a múltba fordulni az olvasót, hogy jelenének történéseit megértve a jövőre is vethessen pillantást.
Csapó Endre, az ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, akit neveztek már emigrációs küzdőtársnak (1. könyv), historikusnak (2. könyv), termékeny írónak (3. könyv), a nemzeti összetartozás és összefogás apostolának (4. könyv), emigráns krónikásnak (5. könyv) és korunk leghitelesebb, legigazibb magyar újságírójának (6. könyv), újságírói hitvallását egyetlen mondatba sűrítette, amikor a Magyar Élet főszerkesztője lett: „Az igazság mellett a valóságot is meg kell írni." (Magyar Élet, 1978. február 2.) Az igazság és a valóság viszonyának együtt láttatása különösen fontos olyan kérdésekben, amelyek egyszerre együtt és szétválaszthatatlanul vonatkoznak a világ és a magyarság kérdésköreire. Ennek egyik iskolapéldája Trianon, Európa és a világ sok szálból kötött, a gordiuszi csomóra emlékeztető hálója. (Első könyv: Az európai jövő magyar alapjai, Ausztráliai Magyarság 1973. augusztus; Nehéz magyarnak lenni, Magyar Élet 1980. június 5.; Második könyv: Lehet-e megbékélés a Kárpátok ölében?, Magyar Élet 1984. július 5.; Akik öt országban hazátlanok, Magyar Élet 1991. május 2.; Harmadik könyv: Délszláv válóper, Magyar Élet 1992. május 28.; Előtérben a kisebbségi kérdés, Magyar Élet 1993. július 29.; Negyedik könyv: Külpolitika különböző szinteken, Magyar Élet 1998. július 30.; A Kárpát-medence rendezésre vár, Magyar Élet 1999. december 9.; Ötödik könyv: Közép-Európa-politika kellene, Magyar Élet 2000. október 12.; Magyar Állandó Értekezlet, Magyar Élet 2002. november 21. Hatodik könyv: Egy nemzet sok államban - Kettős állampolgárság, Magyar Élet 2003. augusztus 14.; A vajdasági vizsgálat kétes kimenetele, Magyar Élet 2005. február 24.)
A kedves olvasó most ennek a könyvsorozatnak hetedik, keretes szerkezetű kötetét tartja kezében, amelynek 136 elemző írása 296 oldal terjedelmével átfogja a 2005 júniusától 2008 májusáig terjedő három esztendőt.
Csapó Endre kiváló időgazda. Nem kerek naptári években, hanem történelmi jelentőségű szakaszokban méri könyvéhez az időt. E kötet első cikke a köztársasági elnökválasztást és körülményeit értékeli, a kötetzáró pedig az MSZP-SZDSZ koalíció bomlásának és az ellenzék ébredésének várható következményeit. A kötetnyitó Elnökválasztás egyetlen zárójelbe tett mondatával rávilágított arra az alapkérdésre, ami túlmutat az MSZP-SZDSZ viszonyán, ami nemcsak előrevetíti a koalíció bomlását, hanem valamennyi pártra kimondatlan/hatatlan hatást gyakorol. Kötetzárója Rendszerváltozás több felvonásban az MSZP-SZDSZ koalíció bomlásának okait és következményeit a tényleges változtatás reményével zárja – visszautalások, tények összegzése és jövőbe pillantás.
A szerkesztőt dicséri, hogy miként a tulipán hagymája levelekre bontható, úgy láttatja az olvasóval lépésről lépésre a liberális baloldal erkölcsi (A forradalmat elprivatizálták; Pártállami rendőrterror Budapesten; Március 15-színe és visszája) és gazdasági csődjét (Gazdaság az előtérben; A természet néha visszaüt; Az állami bűnözés baloldali „érték"; Ország a liberalizmus ölelésében.).
Hasonlóképpen láthatja az olvasó a liberális baloldallal szemben erőre kapó nemzeti erőket (Orkán követte Orbán beszédét; Politikai koncert: vezényel Orbán Viktor; Nemzet, haza bal és jobboldalon; A felemelkedés első jele.). A „csapóbandis" stílus olvasmányossá teszi a komoly összefüggéseket vizsgáló politikai elemzéseket (Globália über alles; Get away - Jön Big Brother)
A világeseményekbe ágyazott gazdasági problémákat és a nemzeti szuverenitást elemző cikkek külön figyelmet érdemelnek (Ország nagyhatalmi erőtérben; Szovjetvederből globálcseberbe.). A szuverenitás, a lehetőségek és a személyi ok-okozati összefüggések együtt jelennek meg (Cézár megszemlélte a pannóniai limest).
A nemzeti sorskérdések egyben a Kárpát-medence kérdései is, és ezzel máris áthajoltak a győztesek húzgálta határvonalakon. Trianon megkerülhetetlensége, folyamatos időszerűsége jelen van az alkotmányozás, a nemzet és állam, a nemzet és állampolgárság, az ország- és nemzethatár kérdéskörében, a kisebbségi lét, a haza és az emigráció viszonyában (Trianon - eszmetörténeti gyalázat; Állampolgárság - nemzetpolgárság; Délvidék emlékeztet; Székelyország élni akar; Nemzet, haza - a bal- és a jobboldalon; Érvényesülő nemzettudat és közakarat.).
Máig feltáratlan fontos sorskérdéseink egyike, az 1956-os forradalom és szabadságharc kiélezte a balliberális koalíció éveiben, különösen 2006-ban a belpolitikai helyzetet, aminek során a hatalom megmutatta igazi arcát (A forradalmat is elprivatizálták; Ünnepünk elkomonizálása; Ötvenhat a felelősség hínárjában.).
Csapó Endre munkája nem könnyű olvasmány, de élvezetes stílusa, elegáns, fanyar iróniája segíti megérteni, hogy milyen a Világ. Még az Ausztráliai Magyarság indulásakor megfogalmazta, hogy az újságírói hivatás alapja az igazság és a valóság együttes láttatása. Ezért könnyű olvasmány a nehéz témákat tartalmazó könyv. Könnyűvé teszi, hogy igazat ír és a valóságba ágyazza. Ezért lenne szükséges, hogy egyetemi hallgatók megbízható forrásgyűjteményként, kezeljék, legyen a történelemtanárok segédkönyve is.
A hetedik kötet kicsit különleges kötet is. Különleges, mert rendkívül izgalmas, sorsunkat fordító időszakot láttat. Különleges maga a szám is, a 7. „Kísérő"szám. Végig kísér bennünket egész életünkben. Mellénk szegődött többek között népmeséink próbatételeinek, vérszerződést kötött vezéreinknek, az Ókor bölcseinek számában. Szerteágazó gazdag jelentéstartalmát tükrözi a Biblia is. A római katolikus egyház hittételeiben a teljességre törekvés kifejezőjévé válik (hét szentség, hét főbűn és hét erény).
Csapó Endre, aki vallja, hogy „magyarságom kötelez a nemzet szolgálatára”, kiállta a XX. századi történelem és a magyar sors hétpróbáját. Munkásságát a teljességre törekvés jellemzi.
Budapesten, 2019 február havában                                              
Töttössy Magdolna


Ilyen a világ - VII. könyv
Tartalomjegyzék az írásokból vett idézetekkel

Elnökválasztás 7. oldal
Kerítésjavítás a baloldalon 8
A szocialista nevet viselő párt liberalista irányzata most megszilárdult, alkalmassá és engedékennyé vált egy erős vezető diktatórikus hajlamai részére.
Szívós állat a kommunista, kitartóan tör a hatalom felé a politika minden alakzatában, és ez így lesz mindaddig, amíg van zsákmány, amit mások megtermelnek.
Összegezés a jobboldalon 10
Időközben kialakult a magyar társadalom két táborra osztódása, a baloldal és a nemzeti oldal, élesen elhatároltan, megalapozva egy természetesebb politikai váltógazdaságot.
Gazdaság az előtérben 12
Az ideológiai töltés lassan elül, helyébe a gazdaság, a jövedelem a szolgáltatások kérdése kerül.
A két világháborúban tönkretett Európának nincs többé olyan lehetősége, hogy műhelye legyen saját rendszere újra kidolgozásának. Az Amerikából kiáramló gazdasági imperializmus vált a háborúk utáni újjáéledés megszervezőjévé Európa nyugati felén, mialatt keleti felét egy politikai alapú társadalomátalakító kísérletezés áldozatává tették
Az amerikai tőke nem lehet a végtelenségig meghatározó Európában.

Pártvezérek pengeváltása 14
Nagy kanyar a balkanyar. A szocialista párt a nemzetközi nagytőke és a honi gazdagok pártja, úgy nemzetközi, hogy nemzetellenes.
Mindenki hallhatta és megérthette, miként tagadta meg a szociális és nemzeti elveket, érdeket a szocialisták élére penderült bolseviki mágnásúr.

Működik a magyar gulág 15
A nemzetközi eladósodással együtt jár a nemzetközi ellenőrzés.

Régi háború új fejezete 17
A fajkeverési szándék nyomon követhető - a nemzetközi pénzvilág nem nemzetekben gondolkodik, hanem tömegben, lakosságban, munkaerőben, fogyasztói társadalomban.
Amerika tudtára adta a világnak, hogy átalakítja azt kedve szerint. Anglia tudtára adta a világnak, hogy Amerika szándékával azonosul. Az amerikai politika érvényesítését a toronyrombolás okozta döbbenet tette lehetővé.
Orkán követte Orbán beszédét 19 Ostromlott tájékoztatás 21
A rendszerváltoztatás a tájékoztató iparban is olyanra sikerült, amilyenre tervezték: az állampárt utódpártjai örökölték a nagy sajtó, televízió, rádió támogatását, amely intézmények új kül- és belföldi tulajdonosai és a mellettük létrejött számos magánvállalkozás politikailag kötődött a régi rendből kinőtt tulajdonosi rendhez és gazdasági, társadalmi elithez.
Az uborkaszezonban is forr a düh 22

Nem hangzik hitelesen a liberálisok szájából az ország érdeke.
Lendületben az ország - sorvad a nemzet! 24

A fogalmak tisztázása ott kezdődik, hogy megértsék főleg az illetékesek, hogy a Magyar Köztársaság, tehát a magyar állam nem azonos Magyarországgal, és az állampolgárok összessége nem azonos a nemzettel. Éppen ideje megtagadni és meghaladni a trianoni szemléletet, és felépíteni helyette az élet azon realitásán nyugvó új nemzetpolitikát, amely tudomásul veszi a nemzet egységét, és lebontja a nemzetet szétválasztó államhatárok magyarellenes hatásait.

Három hónap Magyarországon 26
A természet néha visszaüt 28
A tőkés társaságok diktálják az árakat, irányítják a világ gazdasági életét, amibe ma már a legnagyobb államok sem tudnak beleszólni.

Állampolgárság - nemzetpolgárság 30
A törvény nem szól nemzetről, pedig az emberi társadalom képletében a nemzet alanyi tényező, az állam csak szerkezeti készítmény. A magyar államnak kötelező feladata összmagyar nemzetvédelmi álláspontot elfoglalni, és ennek alkotmányos alapozást adni.

Magyar verés Szerbiában 33
Az ami most Szerbiában történik annak az elrendezésnek a következménye, amivel honorálták a nyugatiak a bérgyilkosságot.
Magyarország olyan állapotát, amiben önmagát megvédeni többé nem tudja, nagyhatalmi döntés hozta létre. Kiszolgáltatott állapotunkon képtelenek vagyunk változtatni.

Köztársaság-vita a parlamentben 35
A köztársaság nem eszme, nem ideológia, nem filozófiai vagy társadalompolitikai elmélet, hanem csak egyfajta államforma, ami törvényesíti a hatalom gyakorlását.

Októberi gondolatok 38
A nyugati világ vezető hatalma Magyarországra is sugárzott rádióadásaiban lázadásra késztette a magyarokat, megígérve, ha jelét adják felszabadulási szándékuknak, Amerika készen áll a segítségre. És kakasszóra igazolták a gyilkosokat a nyugati politikusok, élükön az Egyesült Államok elnöke.
Az emigrációban a kétségbeesés gyötrelmeivel éltük végig az árulások állomásait, ahogy az ENSZ-ben és minden más nemzetközi téren alvasztották a magyar szabadság vérét, és fogadták keblükre Budapest hóhérát, Hruscsovot és hitvány helytartóját Kádár Jánost.

A hatalom kvantumelmélete 40
A hatalom, amely az ország nyakán lóg, nemcsak hasonló, de állagában is ugyanaz ami 1990 előtt volt. Mai nevén liberálbolsevizmus.

A forradalmat is elprivatizálták 42
1989-ben a forradalom napjának nemzeti ünneppé tételével nem eszmeisége felmagasztalását akarták megvalósítani, hanem a forradalomhoz fűződő egyéni hitványságuk és bűnös múltjuk elkendőzését valósították meg.

Kéttornyú politika 44
Most újra beindult a nemzetellenes gépezet: nehogy az ellenzék kormányra kerüljön.
Amerika háromszor taszította sírgödörbe Magyarországot.
Most a kifáradt oroszok helyében itt vannak a virgonc amerikaiak. Ez lenne a negyedik beavatkozás hazánk életébe?

Szomszédsági szédelgések 47
Lezajlott a nagy Európa-átalakítás, anélkül hogy magyar igény akárcsak elhangzott volna - óh nem határrevízióra, de legalább - valamiféle nemzetközileg támogatott garanciákra annak érdekében, hogy a magyar nemzetrészek felszámolása akadályoztassék.

Délvidék emlékeztet 49
A nemzetközi jogrend még ma is ott tart, hogy a győztesek veszik kezükbe az igazságszolgáltatást, aminek alapján a győztes fél bármely cselekedete igazolást kap, míg a vesztes fél azért is lakol, amit nem követett el. így épül bele a győztesek háborús bűncselekménye a béke jogrendjébe

A nemzetegyesítés ügye a MÁÉRT-krízis után 51
Az ország fennmaradását az államhatárok fölötti nemzetegyesítő nemzetpolitika biztosíthatja a tudatos Kárpát-medence-egység szemléletnek fejlesztésével és főleg gazdasági alapozásával.

Szobor és politika 53
Hogy ez mit jelképez? Talán azt a nyomulást, ami a csillogó külső kép felülete alatt idézi fel azt a fajta „demokráciát", amelyben tenyészik a bűn és a szenny, de beépített áthatolhatatlansága miatt nem lehet kitakarítani.
Nem absztrakt cselekmény volt Ötvenhat forradalma és szabadságharca, hanem egy normális nemzet lázadása egy politikai deviációt megvalósító gengszterbanda uralma ellen, amivel rövid időre felszabadult egy ország terjes társadalma.

Globália über alles 55
A világ urainak nem az a törekvése, hogy békén hagyják a nemzeteket sorsuk tetszés szerinti kialakításában, hanem azt erőltetik, hogy olyan egységekbe kényszerüljenek, amiben a világméretű vállalkozások rendelkeznek anyagi és szellemi kincseikkel.
Minden jel és minden számszerűség a Fidesz győzelmét jelezte, a második forduló eredménye körül rejtélyes dolgok voltak.

Nemzet az Alkotmányban 57
Emigrációs életünk központi szemlélete a nemzetről szólt a pártdiktatúrák idején, és valahányszor a szülőföld sorsáról szóltunk, abban sokszor kiemelt helye volt az elszakított nemzetrészekről szóló anyag.
Ha van értelme annak az elgondolásnak, hogy az állam a nemzet részére alkottatik, akkor a nemzet egésze követelheti részét az államból. Az alany és a realitás a nemzet, az állam csupán annak igazgatási szerkezete. Önmagáért rendelt szerkezete. Más szóval nem a nemzet van az államért, hanem az állam van a nemzetért. Az egész nemzetért. Ennek kell jelen lennie az Alkotmányban!

Újévi gondolatok 60
Úgy gondoltuk, hogy most helyreáll a rend, a nemzet érdekei kerülnek előtérbe, a letűnt rendszert eltakarítja az erkölcsileg is megújuló társadalom. Vártuk, hogy jönnek a fiatalok, annak a milliós létszámú rétegnek a fiai, leányai, akiknek van elszámolni valójuk szüleik, nagyszüleik gyilkosaival, megnyomorítóival, akiket a társadalom peremére zavart a rendszer és akadályozott előmenetelében.
Ötvenhatban még volt közösségi nemzeti akarat, szemlélet, értékítélet, és megvolt hozzá a bátorság megnyilatkozni és kiállni a köz értékei és érdekei mellett. Ma ismét lapulni kell, titkolni a nézetet, ha a munkaadó a nemzetellenes irányzat híve. A Kádár-rendszer kenyérterrorja tovább működik a továbbműködő társadalomellenes rendszerben. Hiányzik az öntudatos középosztály, amit módszeresen irtott, üldözött és nyomorított tehetetlenségre a 45 éves bolsevizmus.

Év eleji látóhatár 62
Amerikába a materialista elit költözött át, és alkotta meg sajátos monolitikus politikai világát, amelynek megingathatatlan, kétségbevonhatatlan alapfilozófiája a gazdasági liberalizmus. Amerikában nincs és nem is lehet konfliktus a színskála egyéb színeivel. Két párt van, mögöttük ugyanavval az ipari és banki érdekeltséggel.
Közép-Európa szétdarabolása, az annak folytán végzett pusztítás és népei közti ellenséges érzület állandósulása végül is Európa tragédiája lett. Két értelmetlen világháború után két Európán kívüli olyan hatalom osztozkodott rajta, a kommunizmus nem gazdasági téren győzedelmeskedett, hanem háború és erőszak által jött létre mindenütt, és csak mesterséges táplálással létezhetett a kísérleti század végén bekövetkezett összeomlásáig

Választások éve 64
Az ország tönkremenetelének arányában jelennek meg újabb és újabb radikális jobboldali pártok, amelyek már a Fideszt sem tartják eléggé elkötelezettnek a nemzet érdekeiért. Ezek a kis pártok kielégítik sokak politikai igényét, némely esetben átgondolatlan demagógiát hirdetve okot adnak a szélsőséges címkézésre.

Iráni urán, dúsít vagy búsít... 67
Autonómia - elodázhatatlan 69
Nekünk magyaroknak a trianoni zárlat enyhítésére a nemzetfogalom alkotmányba foglalása és érvényesítése az egyetlen út, hiszen területi rendezésről szólni sem lehet. És a magyar politikai elit kötelessége lépni a nemzetegyesítés útvonalán, annak során, hogy sorvad az állam szerepe, és hogy a nemzet egy akar lenni.
Az autonómiával kapcsolatban kell hogy megjelenjen a nemzet fogalma az unió nemzetközi jogrendjében.

Európa elözönlése 71
Ahogy a második világháború mellékterméke volt az európaiak gyarmatbirodalmainak felszámolása, ugyanúgy mellékterméke Európa elárasztása távoli népekkel, a fehér ember szinte tervszerű mulattizálása, az úgynevezett Harmadik Világ felbolygatása következtében, amit korábban a szovjet, újabban az amerikai politikai és katonai beavatkozás idéz elő.
Ha az amerikai katonák otthon maradtak volna, ha az orosz katonák otthon maradtak volna, az arab terroristák is otthon maradtak volna. Apropó, a színes világ menekültjei miért nem Amerikába mennek, miért nem Oroszországba mennek, miért Európát özönlik el?

Gondolatok választásról 50 éves évfordulóról 74
Veres már a határ 77
Abban talán megegyezhetünk, hogy az angolokból soha nem lesz szocialista, meg abban is, hogy kommunistából mindig kapitalista lesz, hacsak nem ütődött. A bennfentes szocialisták mindig is tudták, hogy kenyéradó gazdáik a bankigazgatók, ezért sikerült a szocializmus olyanra, amilyen - aki munkából élt, nem ment semmire.
Végül is a szocializmusnak az internacionalizmus ártott meg - milyen őrült elme követelte, hogy a munkás, aki egy másik faluba, városba is ritkán kerül el, nemzetközi legyen?

Jön a kanyar... 79
A baloldal célja megakadályozni a jobboldali összefogást a választáson. A jelek szerint ez sikeres lesz ezúttal is. Ha lesz az MDF-híveknek és MIÉP-Jobbik híveknek elég rátekintése a helyzetre, akkor szavazatukat oda teszik, ahol az érvényesül a liberálbolsevista oldal legyőzése érdekében.

Ország nagyhatalmi erőtérben 81
A huszadik század derekán elérte hazánkat is az a világraszóló változás, ami a nagy háború következményeként uniformizálja, egyforma szabályozás alá veszi a világ államainak kormányzatát.
A választások eredménye arról fog tanúskodni, hogy van-e elég értelmes magyar választópolgár. Sajnos az általános választójog a közértelmesség hiányosságaira alapozott politikai huncutság

Putyin szemlét tartott 83
A gazdasági helyzetét most nagy léptekkel rendberakó Oroszország be akar kapcsolódni az európai gazdasági vérkeringésbe. Ilyenkor lehet (lehetne) kedvező szerződéseket kötni. Oroszországot nem lehet „kívül tartani", elszigetelni, nem is lenne értelme, mert Európa rászorul arra, ami Oroszországnak bőségben van: ásvány és energia.

Dél-kelet-Ázsia hatalmi játéktér lesz 84
Egy amerikai elnöknek nem kell zseniálisnak lenni - mint egy Hitlernek, egy Mussolininak, akik a semmiből lettek diktátorok a minden ellenében -, ő az Establishment soros tisztviselője. Kezeli a gépezetet, ami a sínen van.

Jön-e a kor embere? 86
Történelmi helyzet van-e ma egy nagy egyéniség számára, és van-e olyan valaki, aki képes lenne a helyzetet, ha van, kiaknázni. Természetesen az ország, a nemzet javára, hiszen éppen egyéb kiaknázók miatt jön szóba mindez, mint oly sokszor a magyar történelemben, a fennálló rendszer ellenében.

Tájkép csata előtt 88
Félelmetes volt látni az MSZP-s gyülekezetek vörösbe öltözését és az internacionálé éneklését. A mai urak minden szemmel látható kapitalistasága és pökhendisége ellenére a lakosság fele az MSZP-ben látja a maga pártját

Balra térít az általános 90
A nemzet érdeke nem minden esetben kerül egy vágányra a politikai divat elveivel. Áhítoznánk olyan kormányzatot, amely a nemzet érdekeit szolgálja, de a 45 éves bolsevizmus halálos ellensége volt a nemzetnek, és a mostani liberalizmus is a nemzet ellenében igyekszik érvényesülni.

Budapest a „bűnös város" 92
A magyar munkástársadalom olyan állapotban van, hogy képtelen átlátni, mi történik vele, és a televízió képernyőjéről bámulja le, mit valljon, hova szavazzon.

A szoborpark fölkerekedett 93
Az MDF nevet viselő társaságnak lesz a feladata betölteni azt a szerepet, hogy váltópárja (lojális ellenfele) lesz a baloldali koalíciónak, hogy demokratikusnak nézzen ki a magyarországi pártpolitika.

Nép(ámító) szavazás után 95
A véleményformáló szervek (médiumok) elvadult gyűlölettel estek neki a Fidesznek, és egyre-másra növekvő mértékben Orbán Viktornak. A gyűlöletkampány erősségéből arra lehet következtetni, hogy elhatározták a Fidesz fölszámolását és Orbán erkölcsi vagy fizikai megsemmisítését
Túl a politikán... 97
Az áprilisi választás győztese a globalizmus szolgálatában áll. Elkötelezett a nemzetközi nagytőkének, a középosztály fölszámolására törekszik, tartósítja a gazdagok és a szegények kétrétegű társadalmát. Módszere az állam eladósított állapotának állandósítása.

Újabb darab tört le Trianonból 99
A Trianonban összetákolt műállamok darabjaikra estek szét, már csak Romániára vár hasonló esemény.

Kinek és miért veszélyes a jobboldal? 101
Magyarországon félévszázados hagyománya van a politikai gyűlöletnek és üldözésnek. Az ávéhás szellemiség még él, hiszen működése nem nyilváníttatott törvénytelennek, módszereit erkölcsi elítélésre sem méltatták Magyarországon valamiféle hivatalos fórumon. A „Cég" még él, és dolgozik, változott körülmények között, változott módszerekkel.

Proliberal diktatúra 104
A neoliberális alapú globalizáció is gyarmatosító. Sajnos, nem elegen látják még, hogy az országban valóságos gyarmatosítás folyik, ami közvetlenül okozója a szegénységnek és minden más bajnak, sok olyannak is, ami a másik rendszerben nem volt vagy nem érződött.

Székely ország élni akar 106
Minden baj abból az igaztalanságból ered, hogy a Közép-Európa rendjét szétromboló háborúért a Monarchiát, és benne Magyarországot tették felelőssé. Ezzel indokolták a támadó hatalmak Magyarország „példás megbüntetését" és ezen az alapon szétrabolását. A területekkel megjutalmazott államok a nagyhatalmi döntésből imperialista, hódító szerepet kaptak, magyar városokat, falvakat kellett államhatáraikon belül legyőzni és elfoglalni.

Cézár megszemlélte a pannóniai limest 108
A hivatalos Amerikának nem tetszik olyan magyar kormány, amely védi a magyar érdekeket a globalista nyomulással szemben. Az, hogy ma Gyurcsány-kormány van, és egyáltalán az, hogy a kádári kommunista hatalmi elit megmaradt illetve megerősödve visszakerült a kormányhatalomba, abban az amerikai politikának nagy szerepe volt. Ez pedig beavatkozás az ország belügyeibe.

Szlovák választások 110
A szlovák nép kollektív lelkülete a nagyhatalmak trianoni döntésében sérült meg, amikor az együttélés állítólagos sérelmeiből minden saját erőfeszítés nélkül győztessé válhattak egy ezeréves állam romjain.

Nemzetpolitika mellékhelyiségből 112
A külföldi magyarság fő feladata a Kárpát-medencei teljes magyar nemzet boldogulásának, egyesülésének külföldön elvégezhető feladatain munkálkodni. További feladata a magyar hagyományok ápolása, a magyar értékek kivetítése.

G8 és Libanon 113
Bush elnök hirdette meg, hogy amerikai feladat és hivatás a világ demokratává tétele, az ő személyes feladata a Közel-Kelet átrendezése. Amerika egyszer már alkalmazott egy mai elnökéhez hasonló megszállottat, Wilson elnök mániáját is égiektől sugallott kiválasztottság hevítette a világrendező feladatra.

„Ősszel megbukik a Gyurcsány-csomag?" 116
Nem is volt az a kommunista-szocialista-népidemokráciás gazdasági rend olyan távoli a most kialakuló kapitalista gazdasági rendtől. A vagyon és hatalom koncentrálódása kiváltságos réteg kezében annyira azonos a két rendszerben, hogy simán ment az átmenet, személy szerint is maradtak az elvtársak kiváltságban és hatalomban.

Vármegyék és régiók 118
A vármegyék megtartása nemzeti ügy, kultúramegtartó intézmény, a magyar történelem küzdelmeinek, sikereinek mindig jelen való átélése, megszüntetésükkel elveszítenénk nemzeti hagyományaink nagy részét, gyökértelenné válna az ország népe.

Az elnök első éve... 120
A magyar forradalmat letipró, nemzeti hősöket kivégző, üldöző Kádár-uralom mai végnyúlványa illetéktelen és álságos az ünneplésre. Ötvenhat pártpolitikai kisajátítása egyenes folytatása a kádári aljasságnak.

Ünnepünk elkomonizálása 121
A normális rend áramlata kényszerítette a kormányt 12 napon át naponta átalakulni, a statárium visszavonásától a forradalom vállalásán keresztül a Varsói Szerződésből való kilépésig. A bolsevista banda kénytelen volt nemzeti táncot járni.

Nemzet, haza – a bal- és jobboldalon 124
Magyarországon úgy érvényesült a neoliberalizmus, hogy a kommunista hatalmi elitet örök lekötelezettjévé tette az állami vagyonnak elvtársi magánosítása által. Ennek a rétegnek alapvető érdeke, hogy az ország társadalmi szétesettsége állandósuljon, ne képződjenek nemzeti tudatra ébredő részek.

Verik a magyart, mert félnek 126
Egy nép, Európa közepén, hazugságba pólyázottan éli minden környezetével ellentétes életét. Nincs elindulási alap velük közös érdekű dolgokat tisztázni, legszebb, legszentebb hitük is tiszta hazugság. Ezt tette velük Trianon.
Ami az uniót illeti, abban az ütemben, ahogy terjeszkedik keletre, hígul, gyatrul, korcsul és veszíti el maradék európaiságát. Európa nyugati kultúrájának vonzása már a múlté, letarolta a sok piszkos háború, bűnös béke és elvtelen megalkuvás.

Bűnhődés a jövőért... 128
Az akkori Nyugat készségesen hosszabbította meg a kommunisták uralmát a Sztálinnak átadott országokban. A későbbi Nyugat mindent elkövetett, hogy 2002-ben visszakerüljenek a kommunisták a hatalomba Magyarországon. Sikerült nekik. Ezt megismételték 2006-ban is.

Nyugtalan az ország 130
Nyugtalan az ország, és közel van a hatalom ahhoz hogy elveszti józan eszét. Miniszterelnöktől az utolsó fröcsögő szájú pártfirkászig minden öntudatos szocialista-liberalista Orbánt és a Fideszt gyalázza azért, mert Gyurcsányt mindenütt kifütyülik.

Egy megoldás van: forradalom 132
A tüntetések elrágalmazása érdekében titkos alakulatok tagjai vegyültek a békés tüntetők közé, véres összetűzésekbe rántani a tömeget. Működésbe lépett az ávéhás időkből átmentett provokációs gépezet, annak a tüntetés színhelyeire kivezényelt heccmesterei rombolásba ugrasztották a tüntetők hevesebb vérű fiataljait.

Új helyzet az önkormányzati választás után 134
Nem lehet tudni... 136
Vérző, több esetben súlyosan sérült emberekkel teltek meg a fővárosi fogdák a kormányellenes tüntetések során, miután a rendőrség példátlan brutalitással, sok esetben súlyos sérüléseket okozva lépett föl nemcsak az utcai harcokban résztvevők, hanem békés polgárok ellen is.

Pártállami rendőrterror Budapesten 138
Ma Magyarországon kommunista pártdiktatúra van, demokratikus jogállammá álcázva.
Az emigrációból kell továbbra is haza áramoltatni a nemzeti forradalom eszmeiségét és értékelését és a valóságnak megfelelő történetét.

A fordulat ünnepe 140
Ma a nemzeti regenerálódás aránytalan és szinte reménytelen küzdelmet vív a bolsevista időkben diadalmas, más keblű, idegen szándékú elittel.

Ünnep és igazság kisajátítása 141
Életük eleme, rendje a hatalom, amit a maguk monopóliumának tartanak, és amihez ragaszkodnak minden eszközzel a többpárti rendszerre áttérés után is. Ők maguk a demokrácia, ők maguk a köztársaság, és ha őket támadás éri, akkor a demokráciáért és a köztársaságért jajgatnak. Egy művilágban élnek, ami az ő világuk, aminek országon kívüli, országokon felüli nemzetközi kötődése van. A hazugság világát a nemzetközi, elvtársi szolidaritás tartja működésben. A komprádor-világban távoli erők szolgálatában lehet tartósan megmaradni a hatalomban akár a közutálat ellenére is. A modern világ komprádori feladata az ország eladósítása.

A bajok gyökere 144
Antall József azt mondta, tetszettek volna forradalmat csinálni. Ám a forradalommal nem gúnyolódni kellett volna, hanem olyan politikai keretet alkotni, amiben a szükséges átmenet végrehajtható.

Ünnep után még zavarosabb a kép 145
A minden baj eredetét megszüntető egyetlen lehetséges logikai képlet: Le a kommunizmussal, ki az oroszokkal!

Forradalom, érdekek hálójában 148
1956 magyar forradalma nem érzékelhető és nem értékelhető az amerikai segítséghez fűződött remények nélkül. A magyar nép egyszerűen elképzelhetetlennek tartotta, hogy Nyugat, főleg Amerika, tétlenül maradna, ha síkra szállnak szabadságukért. A magyar hajlamosan hiszékeny az iránt, amit remél.

„Rendőrállamban élünk" 150
Ha tőke és állam egyazon érdekeltség kezébe kerül, akkor nagy baj van, kiépül a szolgaság rendszere. A szupergazdagok feltaláltak a modern helóta államot, az egypárt diktatúrát és a modern rabszolgaságot, a proletár osztályt. Félő, hogy a globális világban - ami kivédhetetlenül kialakul - hasonló újabb kísérletezésbe fognak.

Újévi gondolatok 152
Románia EU-tagságával lehetővé válik magyar állampolgárok részére ingatlan vásárlásra; most kellene ellátni ingatlanvagyonnal Erdély elszegényített magyarságát, aminek segítségével megalapozhatja nemzetmentő kulturális fejlődését.
Ez a kormány tervszerűen lebont minden nemzeti érdekű alapítványt, megszüntet minden ilyen intézményt. Ha nem lehet mandátuma lejárta előtt megállítani, végleg tönkremegy minden polgári ellenállásra alkalmas szervezet Magyarországon.

Év eleji látóhatár 154
A magyarságnak barátai nincsenek, tisztelői nincsenek, mert elgyengült. Összefogni is képtelen. Párizsban létrehozták a magyarságot körülfogó gyűlöletet, ami feloldhatatlan lesz amíg a XX. században kialakult nagyhatalmi rend és a nacionalista korszellem (avagy minden magyar) ki nem hal.
A XX. század végére a francia forradalom „vívmányai" rendre összeomlottak. Maradt a nemzetközi nagytőke kapitalizmusa, mint minden politikát meghatározó hatalmi alap

A Fidesz megrontása 156
A kapitalista állam szerkezetében a politikai pártok a tőkés társaságok és egyének irányítása alatt állnak. Magyarországon ez nem sikerült ilyen egyértelműen, a nemzeti érzésű tömegerő egyre-másra megköveteli a nemzeti pártok létrejöttét.

Íme a Globálbolsevik Kiáltvány 158
Ez egy komplett liberálbolsevista rendszer, amelynek politikai rendje időnként veszélyeztetett, de gazdasági rendje érinthetetlen. Ha lesz változás, azt csak ebből kiváló, de túlságosan el nem térülő politikai-gazdasági csoportosulás hozhatja létre. Szerencsés esetben kiemelkedhet egy nemzeti elkötelezettségű gazdasági-politikai elit.

A Gorka-jelenség 161
Az ellenzéki erő legnagyobb pártja a Fidesz, és az ellenzéki erő együtt elég lett volna már kétszer is - ezt kellene megtanulni a Fidesztől jobbra. A jobboldal a dolgok természete és a baloldal szélsőséges mivolta miatt nem is lehet más, mint konzervatív.

Ügyeletes ármány - a populista 164
Amivel a globálbolsevik hatalom szembetalálja magát, az a magyar nép növekvő nyugtalansága a nagy átejtés (rendszerváltoztatás) következményei miatt.

Politikai koncert: vezényel Orbán Viktor 166
A jobboldal csak a baloldalról hódíthat el szavazatokat. Ezt célozta meg most Orbán Viktor. Van-e esélye? Olyan arányban van, amilyen mértékben tárul fel a kifosztottakban, becsapottakban a kapitalizmus könyörtelensége.

Politikai dráma - főszerepben Gyurcsány Ferenc 168
Egyre inkább kirajzolódnak a küzdő felek és küzdőterek a politikai arénában. A neoliberális átalakítás erőszakos végrehajtására elkötelezett kormány és kormánypártok az egyik oldalon, minden hatalom birtokában, míg a másik oldalon egy növekvő népszerűségű párt és az elégedetlenek, elkeseredettek még növekvőbb tábora.

Reformdemagógia 171
A szovjet fogságból kiszabadító neoliberális kapitalizmus kebelére fogadta Magyarországot, és előállt azzal az igénnyel, hogy meg kell változni, hozzá kell hasonulni. Korábban a Szovjetunió is előírta a gazdasági élet szigorú rendjét. Ma is azonosulni kell a baráti nagyhatalomhoz, annak politikai és gazdasági rendjéhez, a katonai szövetséghez.

Székely, küzdj és bízva bízzál! 173
Felnőtt egy generáció, amelynek nem volt semmi ismerete arról, hogy a szomszéd államok hogy jöttek létre, sokan csodálkoztak, hogy a határon túl is beszélnek az emberek magyarul. A határon túliak nem voltak ilyen feledékenyek, a mindennapi megaláztatás nem engedte feledtetni magyarságukat, és a diktatúra megszűnte után kinyújtott kezüket nem a baloldali pártok fogadták el.

Nemzeti ünnep és a hatalom 175
Megfordult a világ, az utca már nem a vörösöké, hanem azok áldozataié. A mostani tüntetők nagyon jól tudják, hogy a nemzetellenes hatalombitorlók a felelősek a nép nyomoráért.

Rómától Berlinig 177
Nemzet, ország, állam oldottabb tartalmat kap, és jó lenne, ha a középkor szerves, keresztényi nemzetközisége mintául szolgálna a mai nemzetellenes nemzetköziség elszigeteléséhez.

Gázvezeték-kötelék 180
A gázvezeték-ügy felkavarta a belpolitikai kedélyeket, háromféle - európai, amerikai és orosz - szimpátia nyilatkozott meg. Bárha eluralkodna olyan felfogás és alapállás a politikai gyakorlatban, hogy mindent egy érdek, a magyar érdek alá kell helyezni.

Nem tört ki a nagypénteki háború 181
A múlt század két világháborúja és több száz kisebb háborúja fölbolygatta az egész Földet, és ezeknek a háborúknak a tervét Európa nyugati, és Amerika keleti partjain szerkesztették meg.

Felvidék utat mutat 183
Az Európai Uniós tagság ellenére sem változott a szlovák politika magyarellenessége. A szlovák sajtó olyan amilyen mindig is volt, de az egyetlen felvidéki magyar napilap sem tekinthető a nemzeti megmaradás eszközének.

Délvidék újabb kálvária-állomásai 185
Amíg lesz nyelvi, faji, világnézeti, kulturális sokrétűség, vagyis amíg lesznek nemzetek, helye van a természetes védekezésnek, aminek alapja az együvé tartozók szolidaritása.

Ibolyántúli üzenet 186
Dávid Ibolya kelleti politikai bájait az amerikaiaknak, hogy őt tekintsék a szocialisták méltó ellenfelének, és szóba se álljanak Orbánnal.

A baloldal belbajai 188
A mai bajok ősgyökere a kádári adósságok elvállalása és az átmenet nélküli áttérés a gazdasági élet terjes állami kezelési állapotából a legszélsőségesebb magángazdálkodásba.

„Le kell győzni a piac mindenhatóságát" 191
Húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy végre egy tekintélyes politikai együttes szembenéz az ország szerencsétlen helyzetét előidéző okokkal. Kiskunmajsán jöttek együvé május 12-én a húsz évvel ezelőtti lakiteleki találkozó akkori szervezői és tanácskozói közül azok, akik megőrizték nemzeti elkötelezettségüket a haza iránt, hogy együtt tanakodjanak az újrakezdés, a megvalósítás esélyeiről.

Trianon - eszmetörténeti gyalázat 193
A két világháborúban egyazon nagyhatalmak által létrehozott mai európai rend olyan megváltoztatására, ami a magyar revíziót szolgálná, nem lehet számítani.

Politikai földcsuszamlás Romániában 195
Nemcsak a pártok, nemcsak a parlament többsége a ledönthetetlen fal, hanem az az egész kivételezett réteg, a volt diktatúra gazdagjai és védelmi rendszerének botosispán hadai, akik - miként Márai megjövendölte - védik a zsákmányt.

A föld is eladó 197
Ma már sokan gondolják, szakértői szinten is, hogy a rendszerváltáskor a mezőgazdaság terén ami jó volt azt elrontották, amit tenni kellett volna, annak még a lehetőségét is akadályozták.
___
Újra felfedezett Trianon 199
Ne emlékünnep legyen, hanem nemzeti gyász és egyúttal fogadalom napja, amikor megfogadjuk újabb egy évre, hogy tovább küzdünk Trianon ártalmai ellen.

Félraj oszlop balra! 202
Adva van egy az ország nyakába ültetett geng, pártpolitikusokból és üzletemberekből összeállítva, amelynek legfőbb feladata, hogy vigyázzon a rendszerváltoztatás eredményeire, és biztosítsa a nemzetközi közösség politikai-filozófiai irányzatának zavartalan érvényesülését Magyarországon.

Európa második élete 204
Megfogalmazhatjuk a pénzhatalom természetrajzát: öncélú útra lépett és hatalma növelésére mindenre képes. Lehetne az emberiség boldogságának megvalósítója.

Síkos talaj az olajos 206
A lényeg az, hogy a lumpen elit meggazdagodott, és most már a törvényt is ők hozzák, a végrehajtást is ők gyakorolják. Az állam be van fogva, azt már többé el nem eresztik. A két üzletember, és persze a háttérpolitikai maffia ellátja az államszerkezetet olyan biztosítékokkal, amik a törvény szigorát érvényesítik mindazokon, akik a fennálló rend megváltoztatására törekednek. A demokrácia és a jogrend védelmében természetesen - a fasiszta veszéllyel szemben.

A vörös múlt szeplőtelenítése 209
Mert a dolgok bizony összetartoznak. A szovjet győzelem kapitalista elősegítése, a szovjet szféra elismerése, a forradalom cserbenhagyása, a hidegháborús idők világfelezése, az eladósítás, az átmenet garantálása a kommunisták számára olyan körív, amiben a két ellentétes világnézet egy pontban találkozik. Kicsiben, országon belül is beigazolódik a körív, az Amerika-imádó neoliberalisták kezdettől máig tartó politikai koalíciójával a kommunista-utód szocialistákkal.

Minden baj gyökere... 211
Most érkezett el a magyar nép a tanulság levonására, hogy a nagy propagandával nyakába akasztott liberálszocialista koalíció elrontja azt is ami jól működik. Bezárul tehát a kör, és olyan helyzet mutatkozik, ami felboríthatja az eddigi politikai arányokat.

„Erős Európa, erős közösségek" 214
Az MSZP-ben - amely baloldalinak meg szocialistának hirdeti magát - akkora nagy a hazugság, hogy annak minden logika szerint előbb-utóbb robbannia kell. Ha a jobboldal demonstrálni tudja a szociális elkötelezettséget, évtizedekre berendezkedhet.

A baloldal hagyományosan társadalomellenes 216
Számlakommandó a neve ... 218
Minden mai gond abból származik, hogy az új rend nem felelt meg a várakozásoknak, mi több, a szabaddá vált gazdálkodás új fosztogatásoknak nyitott teret, amelyek épp olyan legálisak és épp olyan erkölcstelenek, mint a szocialista állam fosztogatásai voltak.
Amiként a világháború két győztes hatalma egyikének érdekkörében kényszer volt az ország részére egyfajta gazdasági rend, azonképpen a másik győztes hatalom érdekkörébe kerülve, elháríthatatlan az ország részére egy másik gazdasági rendhez való igazodás.
Az elmúlt kétszáz évben a világon mindenütt a háborúk, a forradalmak, a gyarmati lázadások, az éhínség, a tömegnyomor okozói mögött föllelhető a kapitalista kizsákmányolás.

Get away - Jön Big Brother 221
Annyira már megismerkedtünk magyarországi vonatkozásban a neoliberális gazdasági irányzat és politika viszonyaival, hogy itteni esetünkben is az üzlet, azaz a Big Business érdekeinek az érvényesítését véljük megvalósulni, mint elsődleges szempontot.

A magyar prizma 223
A Trianon gödrébe taszított Magyarország el kellett vonja az élelmet polgárai szájától, hogy az uzsorásoktól valutát kapjon a hadisarc kifizetéséhez. Éppen 1938-ra szabadult fel az ország a győztes hatalmak ellenőrzése alól.
Ha az a kifejezés, hogy nácizmus meg fasizmus azt jelenti, hogy fajüldöző, népirtó nacionalista, akkor a szlávok pánszláv eszmerendje évszázaddal megelőzte a németek nácizmusát, fasizmusát.
A magyar megmaradás olyan nemzetpolitikát követel, amelynek két alapvető feladata van: a nemzet egyesítése és a Kárpát-medence gazdasági egységének visszaállítása. Mindkét követelmény megvalósítására történelmi esélyünk van.
Világraszóló hisztériakeltés 225
Tudomásul kell vennünk, hogy kifejlődött egy gazdasági-pénzügyi világhatalom, amelynek nyomulásához megszerezte a világ legnagyobb katonai hatalmának a szolgálatait.

Lássuk hát a medvét! 229
Az a gazdasági átalakítás, ami most konvergencia néven haramiálódik, alapvető változásokat teljesít a társadalom szerkezetében. A szocialista bolsevizmus felemelte annak idején az alsó néposztály gyermekeit, hogy pótolja az értelmiségben elvégzett irtást.
A liberális bolsevizmus mindent elkövet, hogy a mai gazdagok még gazdagabbak legyenek, és körüket ne zavarják a feltörekvők

Fundamentalizmus alapozta politika 231
Ami a fundamentalizmust illeti, minden szellemi irányzatnak megvannak a maga bigottjai. Jelen korunkban ennek a rétegnek érvényesülési időszaka van.
Tehetünk egy megállapítást: a vallással megigazolt politika táptalaja az engesztelhetetlenségnek, a küldetéses militarizmusnak - ez ma a fundamentalizmus szó jelentése.
A figyelem most az amerikai világrendezői vállalkozások fundamentalizmusra utaló jegyeire terelődik.

Aradtól Pozsonyig 233
1867 nem jóvátétel volt, hanem kölcsönös alku az adott helyzetben. Az érvényesülés a Bach-korszak után minden bent volt, beküldött, beáramlott idegeneké volt, a hódítás gyarmatosítás méreteit öltötte. így a helyzetet lenyugtató kiegyezés nem tudott a letaglózott reformkor jóvátétele lenni.
Nem is lenne értelme, ha nem szólna a jelenről is, hiszen a másfél évszázaddal ezelőtti dráma további ismétlődései erkölcsi kötelességgé teszik a megemlékezések tárgyi kibővítését. Ez különösen vonatkozik a mai magyar államhatárok között élő magyar társadalomra, amelyben a már csak pislákoló október 6-nak - ellentétben az erdélyiek hagyományvilágával - nincs hozzáadott, bővített értelmezése. így ez már nemcsak hiányos, de káros is. A kár óriási, valósággal kikezdi a nemzettudatot, azt sugallja, mintha az aradi gyalázat óta - amivel az egész nemzetet, a szabadság gondolatát, az erkölcsi helytállást gyalázták meg - ilyen többé nem érte volna a nemzetet.

Takarodik vagy eltakarítják? 235
Az a tétel, hogy a baloldal a köznép védelmezője, a legnagyobb történelmi hazugság. Ellenkezőleg elszegényítője (kapitalizmusban) és proletárrá süllyesztője (a szocializmusban).
Ha így folytatódik a kormányzó pártok gyengülése, 2010-ben elbúcsúzhatnak a kormányhatalomtól hosszú időre.

Ötvenhat a felelősség hínárjában 237
Meghirdette a szembenállást a kommunizmussal, de óvakodott bármit is tenni a Szovjetunió ellen. A mákonyos recept a hidegháború volt, amelynek során az Egyesült Államok a szabadság bajnokaként tetszelegve, tétlenségével meghosszabbította a Szovjetunió létét, annak végelgyengüléséig.

Ötvenhat nem alku tárgya 240
Ne szélhámoskodjanak tehát a mai hatalom kommunistái-kapitalistái holmi '56-os eszmei utódlásról szóló hazudozással, hiszen ők voltak az államosítás ürügyén a magyar vállalkozások elrablói, ők voltak a magyar munkások fegyveres üldözői, a nemzeti vagyon újra államosítói, majd ennek a nemzeti vagyonnak kiárusítói és nemzetközi kapitalista kézre juttatói.

Lopják a forradalmat is 242
1956-ban a magyar nép történelmi tudata, szabadságeszménye működésbe lépett, saját egyéni szabadsága követelését a nemzet szabadságában, országának függetlenségében határozta meg. Ebben a folyamatban semmiféle baloldali, nemzetközi, politikai szemléletnek nem volt szerepe.
1989-ben a nemzetköziség házon belüli átcsoportosítása történt, magyar viszonylatban pedig a nagyhatalmi függésben csak égtáji váltás. Ugyan mit számít emellett a nemzetközi kizsákmányolás ellen megharcolt nemzeti forradalom kisajátítása? Illik a pántlika a liberálbolsevik kalapra!

A Kárpát-medence új esélyei 244
Európa örök időkig a természet által alkotott régiók együttese, és fejlődéséhez, de emberi boldogulásához is jó lesz, ha az államhatárok eloldásával velejáróan a régióhatárok természetes és szerves érvényesülése következik.

Szovjetvederből globálcsöbörbe 246
A magyar állam feladta szuverenitását, sem az ország természeti kincseiből, sem az országban létrejött termel vény ékből eredő haszon feletti rendelkezés nem áll módjában.

Ország és emigráció 248
Magyarokkal nem magyarul 250
A schengeni övezet 252
Nemcsak Európa világhatalmi szerepe mállott szét, de sorsának meghatározása is külső erővonalak függvénye lett. Ebből a helyzetből kell kiindulni.

Új korszak a kisebbségi kérdésben 253
Ennek a balkáni szellemiségnek el kell tűnnie a Kárpát-medencéből a bolsevista utódpártokkal együtt. Ez is része az időszerű rendszerváltásnak.

A demokrácia próbaköve 256
Nagyon magyar sors: a szabadságért küzdeni akkor is, amikor külső ellenség nem fenyeget.

Délvidék újabb veszélyei 258
A balkáni helyzet még sok meglepetést okozhat, mindenképpen szükséges lenne magyar részről - elsősorban a délvidéki magyarok biztonsága érdekében, de az ország nyugalma szempontjából is -, egy messze tekintő nemzetpolitika kidolgozása.

Mérföldköveink 260
Év eleji látóhatár 261
A század utolsó évtizedeire az angolszász bázisú nemzetközi pénzvilág annyira megerősödött Európában, hogy politikai irányváltoztatásra kényszerítő nyomást tud gyakorolni. A szovjet ellenőrzés alól kiengedett országokban már egyenesen a neoliberális monetarizmus rendjét vezette be.

Ős-szlovák ábrándok alkonya 264
A Monarchia és benne Magyarország szétdarabolása nagyhatalmi politikai döntés volt, nem félreértésből, nem tájékozatlanságból, nem Masaryk és Benes zsenialitásából történt, hanem az emelkedő Közép-Európa tudatos szétverésének szándékából.

Az ismeretlen emigráció 266
Sokat kell még tanulni a világ folyásáról annak, aki az emigrációról történészkedik, elsősorban azt kell megtanulnia, hogy nem lehet valóságos képet kapni elfogult, pártos írásokból. Másrészről, sok mindenről be kellene még számolni annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek megértsék, mi történt valójában a XX. században.
Az emigráció valóban elvégezte történelmi feladatát. Csontjai már hamvadnak, a maradéknak már nem sok ideje van. De még van igénye arra, hogy a nemzet részeként tiszteljék, és hogy bekerüljön ilyenként a nemzet egészének tudatába.

Európa Afganisztánja 269
Amint a nemzetközi pénzvilág alkalmasnak találja a helyzetet, tetszése szerint fölvirágoztatja Koszovót. Ez, és nem az albánok áhítozása, adott alapot a független államiság iránti törekvéseknek. A pénzvilág érdeklődése részére pedig az ásványi kincsek adnak alapot.

Három igen a magyar igazság 271
A kapitalizmus elveiben nem szerepel a társadalom együttes felemelkedése, ellenkezőleg a sikeres egyének és társulások törnek maguknak utat előre, tekintet nélkül arra, hogy kiknek és hányaknak ártanak vele.
A külső akadályok elhárítása akkor lehet sikeres, ha a belső akadályozók minél távolabb kerülnek a kormányzástól.
Tisztuló médiavilág 273
Köteteket lehetne írni arról a sok erőfeszítésről, amit a polgári pártok, alkalmi szervezetek, egyéni vállalkozók, újságírók, egyszóval a nemzeti oldal kifejtett a baloldali médiabirodalom nyomasztó túlsúlyának ellentételezésére szánt újságok, folyóiratok alapításával.
Most akadt valaki, aki nyugati módszerrel, tőkével, kivásárlással, ráfizetés vállalásával visszaszerzi, amennyire lehet, azt, amit a kommunista privatizálók elherdáltak, idegen kézre juttattak.

Március 15 – színe és visszája 276
A szó jelentését tekintve, a neoliberalizmus a történelemből ismert liberalizmusok valamilyen új fajtája, valójában eredeti szívtelen kizsákmányoló lényege.

Érvényesülő nemzettudat és közakarat 278
Szili Katalin megvalósított egy olyan törvényt, ami állami gondoskodás alanyává tett valahány millió olyan személyt, akik nem tartoznak a magyar állam kötelékébe. Egy eddig nem létezett jogi kötelék jött létre, amelynek alapja a nemzet. Akárhonnan nézzük: történelmi cselekedet.
A Kárpát-medencei Magyar képviselők fóruma (KMKF) elfogadta a Szili Katalin által előterjesztett nemzetpolitikai stratégiát és az erről szóló nyilatkozatot. Ennek alapján létrejön a határon túli magyar közösségek brüsszeli lobbi-irodája, amelyhez a kormány is megadta a támogatást.

A felemelkedés első jele 280
Minden azon múlik, le tudja-e rázni magáról a nagyobbik kormányzó párt a mindezidáig rajta csimpaszkodó élősködő kisebbiket. Ha igen, akkor megmaradhat a biztosan bekövetkező jobboldali kormányzás mellett mint tisztelhető ellenzék. A másik út a vég.

Válhat-e a bal-kormány SZDSZ-telenné? 282
A szétmarkolt állami vagyon jogos tulajdonosságát védi az általuk megvalósított, alkotmányosított rend, aminek külhatalmi, nagyhatalmi, pénzhatalmi elismertsége megtámadhatatlan. Ennek az állapotnak az állandósítását, a szerzés tartósítását, a közvélemény beletörődését biztosítandó kell megszerezni a kormányhatalmat, a bírói hatalmat és a média hatalmát.

Az állami bűnözés baloldali „érték" 285
Megközelíthetjük a mai problémát is, azt a fajta állami bűnözést, amelyben a privatizáció bűvszóval eltűnik az állami vagyon, és kormányhatalmon lenni, aki nem hülye, meggazdagodik.

A NATO keletre húz 287
A háborús győztes akarata, zsákmányolása nemzetközi jog alapjává lett. Ennek alapján szenvedtük el a két világháború utáni kifosztatást és ellenállásunkért a büntetést.

Ország a liberalizmus ölelésében 289
Az uralkodó szemlélet szakítópróbája 291
A jelszótriászból a legfontosabb a „szabadság", a másik kettővel a politika távolról sem tud annyit kápráztatni.
A szabadság nem abszolút mérték, annyi szabadságértelmezés van, ahány érdek, aminek többsége jobbára tisztességtelen.
A szabadság nem osztható el, sem egyenlően, sem testvériesen. Politikai erők szabadsága azok méretei arányában veszélyesek.

Rendszerváltozás több felvonásban 294
Történelmileg tekintve elkerülhetetlen az olyan irányú változás, ami a magyar nép, az ország helyzetét fejlődésképes állapotba hozza. Ilyen változás csakis úgy jöhet létre, ha a kommunista utódpártokat sikerül kiiktatni az államhatalom gépezetéből.
közvélemény beletörődését biztosítandó kell megszerezni a kormányhatalmat, a bírói hatalmat és a média hatalmát

Az állami bűnözés baloldali „érték" 285
Megközelíthetjük a mai problémát is, azt a fajta állami bűnözést, amelyben a privatizáció bűvszóval eltűnik az állami vagyon, és kormányhatalmon lenni, aki nem hülye, meggazdagodik.

A NATO keletre húz 287
A háborús győztes akarata, zsákmányolása nemzetközi jog alapjává lett. Ennek alapján szenvedtük el a két világháború utáni kifosztatást és ellenállásunkért a büntetést.

Ország a liberalizmus ölelésében 289
Az uralkodó szemlélet szakítópróbája 291
A jelszótriászból a legfontosabb a „szabadság", a másik kettővel a politika távolról sem tud annyit kápráztatni.
A szabadság nem abszolút mérték, annyi szabadságértelmezés van, ahány érdek, aminek többsége jobbára tisztességtelen.
A szabadság nem osztható el, sem egyenlően, sem testvériesen. Politikai erők szabadsága azok méretei arányában veszélyesek.

Rendszerváltozás több felvonásban 294
Történelmileg tekintve elkerülhetetlen az olyan irányú változás, ami a magyar nép, az ország helyzetét fejlődésképes állapotba hozza. Ilyen változás csakis úgy jöhet létre, ha a kommunista utódpártokat sikerül kiiktatni az államhatalom gépezetéből.
 

Módosítás dátuma: 2019. április 15. hétfő  

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 128 vendég böngészi