Főoldal Krónika Közös Édesanyánk a Haza.

Közös Édesanyánk a Haza.

E-mail Nyomtatás PDF
Ha nincs Haza, mi sem vagyunk!

Tisztelt Honfitársaim!

"Mi mindnyájan egytestvérek vagyunk.
Ha nincs Haza, mi sem vagyunk!

Tisztelt Honfitársaim!

"Mi mindnyájan egytestvérek vagyunk. Közös édesanyánk a haza, aki igen gazdag volt, de magának semmit sem hagyott, hanem minden vagyonát köztünk, fiai közt osztotta fel.
Kinek többet, kinek kevesebbet adott, de mindet olyan feltétellel, hogy ha rászorul szüksége pótlására, többet vagy kevesebbet visszaadni tartozzunk.
Ezt igen jól tudták a mi nagyapáink és szépapáink. Ha a haza megszorult, azonnal talpra ugrottak, kardot rántottak a jó anya oltalmára; ha pedig pénz kellett, megnyitották erszényeiket és tüszõiket. Õk még nagyon jól tudták, hogy amit bírnak, azt oly kötelességek mellett bírják, hogy a hazát gyámolítsák.
De mi, unokák, kezdtük ezt felejteni.

Elhitettük magunkkal, hogy amit bírunk, az a mienk, ahhoz a hazának semmi köze. Elhittük, hogy annak tõkéje, kamatja miénk, örökkön-örökkévaló idõig, azt tõlünk soha senki el nem veheti.
Azt hittük, hogy mind a világ végéig békesség lesz; kiszámítottuk, hogy mennyit fiadzik egy forintunk száz esztendõ alatt. A hazára pedig, aki mindnyájunknak közös édesanyja, semmi gondunk sem volt: elcsaptuk, magára hagytuk: éljen, ahogy tud. A haza élt is, úgy ahogy; - de nem erõsödött, csak tengõdött, sõt naponkint gyengült, ...
A hazának sok szüksége volt; sokszor felszólított bennünket, fiait és leányait: de mi elutasítottuk ajtónk elõl, vagy legfeljebb hitvány fillérrel szúrtuk ki a szemét, mint valamely koldusnak.
Háládatlan fiak! Háládatlan leányok!
De nemcsak hálátlanok: esztelenek is azon felül.
Nem gondoltuk meg, hogy ha a haza nem lesz, akkor mi sem leszünk;
Édes anyátok, a haza, nem koldul, nem könyörög tõletek, csak jelenti, hogy szüksége van segítségetekre: segíttek-e rajta vagy nem?

De a nemzet nem fog meghalni, a nemzet megvédi magát minden erõszak ellen, a nemzet nem irtózik a szent harctól, melynek neve - forradalom.
A nemzet fel nem lázadt soha, de szent jogait és szabadságát, hazája függetlenségét, ha a törvények már semmit sem érnek, fegyveres kézzel, forradalom útján is ki fogja vívni.
És a Nemzet lázadó még akkor sem lesz!"
Írja, Arany János a Segítsünk a Hazán címû írásában, 1848. június 18-án!

Halhatatlan írónk, kinek magyar nyelven írt szép-míves költészete örök érvényû, bízván, remélve megbocsát nekem, hogy veszem magamnak a bátorságot, és tovább fûzöm leírt sorait.
A Haza mi vagyunk! A Haza nem a hatalom.

Itt és most, egy Önmagára ébredt, saját történelmét, annak helyét és szerepét felismerõ, Önön és Nemzeti önbecsülését visszaállító, a közös összefogás akaratából megszületõ erkölcsi forradalom újra indítása, cselekvõ véghezvitele
elodázhatatlan parancs. Erkölcsi parancs mindazok számára, akiknek az "itt élned, halnod kell" ugyanazt jelenti, mint Vörösmarty Mihálynak.

A Haza mi vagyunk, a többség, a megõrzõ, a fenntartó többség mi vagyunk.
A parlamenti pártok az elmúlt tizenhét év alatt bebizonyították, és ezt látni, tudni kell, hogy alkalmatlanok a Nemzet, a magyarság eszmei, gyakorlati, gazdasági érdekképviseletére, szolgálatára, a félreértések elkerülése végett ezen megállapításom minden egyes parlamenti pártra vonatkozik. Mert tizenhét éve már, mert hatvannégy éve már, a magyar nemzet érdekeit a mindenkori diktatórikus hatalom nem tudta, nem akarja képviselni.
Ha mi nem váltjuk le azt a tizenhét éve -hatvannégy éve regnáló politikai elitet, õk maguktól nem fognak odébb állni. Õk nagyon jól érzik magukat ott, ahol vannak. Összefogás, önszervezõdés, cselekvés, nem a pártokért, a Hazáért.

Azt kell, kellene felismernünk, hogy mi vagyunk a "párt", mi, akik megtartják, fenntartják, akik eltartják a Hazát, akik a minden napok küszködései ellenére itt vagyunk. Mi vagyunk a haza. Mi tudjuk, Édesanyánk a Haza.

Nekünk a ma, a holnap erkölcsi forradalmát kell elõkésztenünk.
De meg kell kérdeznem tavaly õsszel miért nem voltunk ötszázezren -egy millióan a Kossuth téren? Hát mi kell még ahhoz, hogy egy történelmétõl,
Nemzeti, erkölcsi öntudatától megfosztott nép, amelyet Önérzetében sértett
meg, egy köztörvényes bûnözõ, ne engedje tovább a hazugságot és a törvénytelenséget? - és lásd minden, folyik tovább, mintha semmi sem történt volna. Hát tényleg nem történt semmi? Hát tényleg nem akarjuk megállítani a magyarok kiirtását? Hát tényleg nem vesszük, nem akarjuk észrevenni, hogy a magyarok direkt és indirekt kiirtásáról, felszámolásáról van szó?
Összefogás, önszervezõdés, cselekvés, nem a pártokért, a Hazáért.
A cselekvõ, a túlnyomó többség - mi magunk- forradalma nem késhet,
mert most van soha, a holnapra várás súlyos katasztrófához vezet.
A szeretet és a szellem forradalmát kell megvívni, s bármilyen nehézséget is ró ránk, alkotmányos, a jog adta keretein belül.
Összefogás, önszervezõdés, cselekvés, nem a pártokért, a Hazáért.

A jelenleg érvényben lévõ alkotmánynak - amely a magyar történelmi alkotmányhoz mérten csak alaptörvény - a 2-ik paragrafusának 2-ik bekezdése szerint a nép gyakorolja a hatalmat közvetve, valamint közvetlenül.
Elérkezett az idõ, a többség akaratának kinyilvánításhoz, alkotmányos jogunk érvényesítéséhez. Ezért mindenkinek tenni, tenni, cselekednie kell.

Nagy-nagy múlhatatlan összefogásra, Nemzeti egységre, a becsületes többség egységére van szükség, hasonlóan, mint 1956-ban a forradalmunk és szabadságharcunk ideje alatt. Nincs más reményünk, mint hitünk, mint a több tízezer-éves magyar történelem és hagyomány rendszerünk, kultúránk. Nincs más reményünk, csak magunk, megõrzõ Istenünk, oltalmazó Máriánk kinek szeretetét és védelmét, soha senki el nem veheti tõlünk.
Ha Haza nincs, mi sem vagyunk!

A Haza követel, ezért mi visszaköveteljük a Hazát, a magyarság eredetét, több tízezer éves történelmét, kulturális hagyományát, nyelvét, népmûvészetét.
Visszaköveteljük az elrabolt és jogtalanul idegen kézbe átjátszott nemzeti
vagyont. Követelésünk fundamentuma a Szent Korona és annak tana, valamint
az erre, évszázadokon keresztül szervesen építkezõ magyar történelmi alkotmány. Összefogás, önszervezõdés, cselekvés, nem a pártokért, a Hazáért.

Magyarország a Szent Korona és Mária országa, ezt minden egyes magyar állampolgárnak kötelessége tiszteletben kell tartani.

A Létezés, az Élet, felelõség. Aki ide született, aki a magyar nyelvet beszéli, aki ennek a véráztatta földnek a kenyerét eszi, az felelõséggel tartozik az Õsöknek, mert nélkülük nincs Haza, az felelõséggel tartozik a jelennek, a jövõnek, mert egyszer mindenkinek el kell számolnia.
Mit tettél Hazánkért? Mit teszel most Édesanyánkért, a Hazánkért?

A kereszt-keresztségében született emberiség - mi magunk-, a keresztet hordozva vállaljuk mindazt a felelõsséget, amely egyedi és megismételhetetlen, egyetemes emberiségében õrzi meg a fényben született õsiséget, a magyar történelmi hagyományt.

A magyar jövõt, megmaradásunk folytonosságát, õrizzük meg a Szent Korona és a Szent Korona tanra épülõ magyar történelmi hagyomány és kultúra vállalásával, és annak jelenkori természetes tovább éltetésével!

Édes anyánk, a haza, nem koldul, nem könyörög tõlünk, csak jelenti, hogy szüksége van a segítségünkre: segítünk-e rajta vagy nem...?

Hiszem és vallom Magyarország feltámadását!
Akarom.
Budapest, 2007. szeptember 29.
Jelenczki István
Módosítás dátuma: 2007. október 01. hétfő  

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 436 vendég böngészi